Το Αστικό μικροκλίμα και ο σχεδιασμός Βιώσιμου δομημένου Περιβάλλοντος #EURegionsWeek

 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών #EURegionsWeek, της μεγαλύτερης εκδήλωσης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες σχετικά με την περιφερειακή πολιτική, η οποία φέτος λαμβάνει χώρα την εβδομάδα 11-14 Οκτωβρίου, το επιδοτούμενο ερευνητικό έργο Urban MicroClimate and the Design of Sustainable Built Environments, θα βρεθεί στο προσκήνιο σαν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τη Δημιουργία Νησίδας Αριστείας Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής.

Το έργο Urban MicroClimate and the Design of Sustainable Built Environments, έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσα από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Βιώσιμη (https://kohesio.eu/projects/Q2720803). Το ερευνητικό αυτό έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 85% και το υπόλοιπο  15% από εθνικούς πόρους της Κύπρου.

Μόνο τα κτίρια σε μια πόλη ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας. Αν και οι πόλεις είναι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας, δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη στα ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, στην αστική κλίμακα των κλιματικών παραγόντων, οι πόλεις συμβάλλουν στην επίδραση της Αστικής θερμονησίδας, η οποία επηρεάζει σημαντικά τόσο την ανθρώπινη θερμική άνεση όσο και την κατανάλωση ενέργειας.

Το ερευνητικό έργο Urban MicroClimate and the Design of Sustainable Built Environments στοχεύει στη δημιουργία μιας νησίδας Αριστείας στην Κύπρο στο αντικείμενο του Αστικού Μικροκλίματος και του Σχεδιασμού Βιώσιμων Δομημένου Περιβάλλοντος, συνδυάζοντας όλους τους συμπληρωματικούς σχετικούς πυλώνες επιστημονικής έρευνας στην Κύπρο, δημιουργώντας έναν κόμβο ολιστικής τεχνογνωσίας αιχμής στο εν λόγω το θέμα. Αυτό θα εξυπηρετήσει τόσο τις ανάγκες της χώρας, ενώ παράλληλα θα γίνει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο Αριστείας (Νήσος) Αριστείας στο θέμα, καθώς η Κύπρος προβλέπεται να αποτελέσει hot-spot στην παγκόσμια εικόνα της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί και θα προωθηθεί μια κουλτούρα Ερευνητικής Αριστείας στον τομέα (και μέσω αυτής και πέραν αυτής) σε φοιτητές, νέους επιστήμονες και ερευνητές, μετατρέποντας τις νέες ερευνητικές γνώσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο του έργου σε ενημερωμένες εμπειρίες δημιουργικής μάθησης για νέους ερευνητές και επιστήμονες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης.

Τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός λόγος, είναι ότι θα φέρει περαιτέρω προστιθέμενη αξία καθώς και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες των υποδομών αιχμής που κατασκευάστηκαν ή/και δημιουργήθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο (τόσο στον ερευνητικό φορέα που ανέλαβε το έργο όσο και στους Συνδεδεμένους Εταίρους)· Ως εκ τούτου, η συνέργεια των εταίρων βασίζεται στα δυνατά σημεία του καθενός από αυτούς και η έμφαση των προσπαθειών τους φέρνει στην επιφάνεια τη μοναδική αξία τέτοιων συνεργειών και συνεργασιών για την αντιμετώπιση πραγματικών λύσεων για πραγματικά προβλήματα

Ο εταίρος του ερευνητικού έργου  Urban MicroClimate and the Design of Sustainable Built Environments είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, Εργαστήριο Νησίδας Αριστείας Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής το οποίο συντονίζει η καθηγήτρια Δρ. Μαρίνα Νεοφύτου

Το έργο Urban MicroClimate and the Design of Sustainable Built Environments είναι ένα έργο που επικεντρώνεται σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης και στόχος είναι η νησίδα αριστείας να χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και ταυτόχρονα να παρουσιάσει τοπικό ενδιαφέρον για τις ανάγκες των ρυθμιστικών αρχών ή των δήμων.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διεξάγεται κάθε χρόνο στις Βρυξέλλες, κατά την οποία εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, εμπειρογνώμονες και πανεπιστημιακοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και τεχνογνωσία στον τομέα της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Είναι επίσης μια αναγνωρισμένη πλατφόρμα πολιτικής επικοινωνίας ως προς την ανάπτυξη της πολιτικής της Ε.Ε. για τη συνοχή, χάρη στην οποία οι φορείς λήψης αποφάσεων ευαισθητοποιούνται σχετικά με τη σημασία των Περιφερειών και των Δήμων στην χάραξη πολιτικών της Ε.Ε. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, όλες οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας #EURegions Θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter