Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει προχωρήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του σε σειρά Συστάσεων πολιτικής, με συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις προς την κυπριακή κυβέρνηση για αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Το Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενο τη σημαντικότητα μερικών ζητημάτων, πραγματοποίησε σήμερα Συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση συγκεκριμένων Συστάσεων πολιτική που έχει υποβάλει, καθώς και για παρουσίαση της έρευνας για τον εντοπισμό των πιθανών κινδύνων της κυπριακής οικονομίας.

I. Εισηγήσεις Συμβουλίου για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας

Τον Οκτώβριο του 2020 το Συμβούλιο προχώρησε στην καταγραφή των κυριότερων αδυναμιών του τομέα της Γεωργίας και στην υποβολή σχετικών εισηγήσεων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Ειδικότερα, οι Συστάσεις του Συμβουλίου αφορούσαν τέσσερις άξονες προτεραιότητας ως ακολούθως:

 • Αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας
  • Μελέτη και υιοθέτηση καλών πρακτικών άλλων χωρών στον τομέα.
  • Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας στην παραγωγή και διάθεση των προϊόντων για μείωση των λειτουργικών εξόδων (κυρίως του κόστους παραγωγής) και του αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής στην απόδοση της παραγωγής.
  • Επένδυση σε Ε&Κμε σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.
  • Προώθηση της εμπλοκής των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων για αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του επιστημονικού προσωπικού, καθώς και της υπάρχουσας τεχνογνωσίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα.
 • Διαφοροποίηση, εξειδίκευση και προώθηση προϊόντων
  • Εστίαση σε εξειδικευμένα προϊόντα (niche), όπως βιολογικά και τοπικά, και παράλληλη βελτίωση της ποιότητάς τους.
  • Εγγραφή περισσότερων τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ και ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη).
  • Άκρως σημαντική είναι η συλλογική προσπάθεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για προβολή και προώθησή τους στις διεθνείς αγορές και στις τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις (branding).
  • Παράλληλα, ευαισθητοποίηση των ντόπιων καταναλωτών για αγορά κυπριακών τροφίμων, λαμβανομένων υπόψη των αλυσιδωτών θετικών επιπτώσεων.
 • Βελτίωση της ποιότητας και νέο σύστημα διάθεσης προϊόντων από τους παραγωγούς
  • Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διεκπεραίωση αγοραπωλησίας γεωργικών προϊόντων μέσω μιας απλοποιημένης μορφής διαπραγμάτευσης τιμών ή δημοπρασίας.
  • Για τη λειτουργία του συστήματος είναι πολύ σημαντική η δημιουργία συστήματος τυποποίησης, κατηγοριοποίησης και πιστοποίησης προϊόντων βάσει χαρακτηριστικών και ποιότητας.
  • Λειτουργία αποθετηρίων με ενδεδειγμένες διαδικασίες αποθήκευσης και διανομής.
 • Κατανομή και αξιοποίηση αδιάθετων πόρων στον τομέα
  • Άδεια χρήσης αδιάθετων καλλιεργήσιμων τεμαχίων γης μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας ή άλλων μηχανισμών μίσθωσης και παροχής κινήτρων. Απαιτείται καταγραφή, αρχειοθέτηση και συστηματική επικαιροποίηση της εν λόγω πληροφόρησης για αποτελεσματικότερη διαχείρισή της, ενδεχομένως με τη συμβολή και των τοπικών Αρχών.
  • Κίνητρα σε άνεργους για ενασχόληση στον γεωργικό τομέα, σε συνδυασμό με την προώθηση μέτρων για προσέλκυση και εγκατάσταση των νέων σε ορεινές και άλλες γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές.
  • Σχεδιασμός και προώθηση κατάλληλων μέτρων πολιτικής για σταδιακή μεταβίβαση γεωργικών εκμεταλλεύσεων από γηραιότερους σε νέους επαγγελματίες παραγωγούς.
  • Άρδευση με πλεόνασμα επεξεργασμένου νερού από μονάδες επεξεργασίας αποχετευτικών.
  • Συνεργασία Ομάδων Παραγωγών για κοινή αγορά και χρήση μηχανημάτων.

IΙ.     Εισηγήσεις Συμβουλίου για πράσινη μετάβαση

Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους των σύγχρονων κοινωνιών. Τα οφέλη που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση δεν περιορίζονται στο περιβάλλον, αλλά επεκτείνονται τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική σφαίρα. Το Συμβούλιο προχώρησε σε οχτώ συγκεκριμένες εισηγήσεις, που θεωρεί καταλυτικές ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους και δεσμεύσεις της Κύπρου σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, καθώς επίσης και σε υποστηρικτικές πολιτικές για τη χάραξη μιας ολιστικής προσέγγισης, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα συμβάλουν και στη μείωση του κόστους ενέργειας μακροπρόθεσμα.

 • Δημιουργία Υφυπουργείου για το Κλίμα, το Περιβάλλον και την Πράσινη Βιωσιμότητα
  • Σύσταση Υφυπουργείου υπεύθυνο για την πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη.
  • Ταχεία λήψη και υλοποίηση αποφάσεων για αναδιάρθρωση και μεταφορά υφιστάμενων αρμοδιοτήτων Υπουργείων για θέματα πράσινης ανάπτυξης.
 • Χάραξη Μακροπρόθεσμης Ενεργειακής Στρατηγικής
  • Σχεδιασμός σφαιρικής μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής μέχρι το 2050.
 • Αναβάθμιση Δικτύου και Υποδομών Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Αναβάθμιση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μετατροπή του σε έξυπνο και ευέλικτο δίκτυο.
 • Ελευθεροποίηση Αγοράς Ενέργειας
  • Ταχεία ολοκλήρωση της ελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Αύξηση Παραγωγής από ΑΠΕ και Ενίσχυση της Ενεργειακής Απόδοσης
  • Προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μέσω ενημερωτικών καμπανιών και υλοποίηση κανονιστικών διατάξεων που αφορούν νέα κτήρια και την ενεργειακή τους απόδοση.
  • Ψήφιση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου για τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ΑΠΕ στο εθνικό δίκαιο με ενσωμάτωση διατάξεων για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας δικτύων διασύνδεσής τους.
  • Παροχή κινήτρων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.
  • Δημιουργία ψηφιακού One Stop Shop για άμεση εξέταση και αδειοδότηση αιτήσεων για ΑΠΕ και ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων
  • Σχεδιασμός δημοπρασιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
 • Ηλεκτρική Διασύνδεση με γειτονικά κράτη
  • Διασύνδεση του δικτύου ηλεκτρισμού με γειτονικά κράτη μέσω σχήματος που ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 • Αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου της Κύπρου
  • Προώθηση της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου.
  • Εξασφάλιση στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.
 • Υποστηρικτικές πολιτικές
  • Τάχιστη υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Προώθηση της εργασίας από το σπίτι/τηλεργασίας.

ΙΙI. Εισηγήσεις Συμβουλίου για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από συγχωνεύσεις και εξαγορές

Θέση του Συμβουλίου είναι ότι πρέπει να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ενθάρρυνση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, αποσκοπώντας έτσι στη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων που θα μπορούν να εκμεταλλευθούν οικονομίες κλίμακας και θα γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές, θα προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό και θα γίνουν πιο εξωστρεφείς, αλλά και πιο ανθεκτικές. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο είχε υποβάλει πρόταση τον Ιανουάριο του 2023 με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

 • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πλαισίου Στήριξης και Αλλαγής Κουλτούρας αναφορικά με την προώθηση των εξαγορών και συγχωνεύσεων μέσω της Σύστασης Γραφείου για ενημέρωση και καθοδήγηση επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξετάσουν την πιθανότητα συγχώνευσης ή εξαγοράς, καθώς και διοργάνωση σχετικών ενημερωτικών εκδηλώσεων για παροχή πληροφοριών και παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων.
 • Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, καθώς και των διαδικασιών που θα άπτονται του εκσυγχρονισμένου πλαισίου.
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις και εξάλειψη επιβαρύνσεων.
 • Εφαρμογή φορολογικών κινήτρων και στον γεωργικό τομέα και επιδότηση γεωργικού εξοπλισμού και μηχανημάτων.
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις που προτίθενται να συγχωνευθούν.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

IV. Εισηγήσεις Συμβουλίου για ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος στην Κύπρο

Η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών και η προστασία των συνταξιούχων από τη φτώχεια αποτελούν θέματα προτεραιότητας για κάθε σύγχρονο κράτος. Για τον λόγο αυτόν, το θέμα της συνταξιοδότησης αποτελεί σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης κοινωνικοοικονομικής πολιτικής όλων των κρατών, αφού σχετίζεται με την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών της κοινωνίας στο σύνολό τους. Το Συμβούλιο, μελετώντας το θέμα αυτό, συστήνει όπως η κυβέρνηση λάβει τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες για την ενδυνάμωση του δεύτερου (Επαγγελματικά Ταμεία Σύνταξης) και τρίτου πυλώνα (Ιδιωτικά Σχήματα Συνταξιοδότησης) του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι οποίοι συνδυαστικά με τον πρώτο πυλώνα (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) θα μπορέσουν να προσφέρουν υψηλότερες συντάξεις και κατ’ επέκταση μια αξιοπρεπή διαβίωση κατά τη συντάξιμη περίοδο σε όλους τους πολίτες.

 • Δεύτερος Πυλώνας – Επαγγελματικά Ταμεία Σύνταξης (ΕΤΣ):
  • Αυτόματη εγγραφή όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε πολύ-επιχειρησιακό Επαγγελματικό Ταμείο Σύνταξης ή σε Επαγγελματικό Ταμείο Σύνταξης που προσφέρει ο εργοδότης.
  • Μικρή εισφορά από τον εργοδότη στο Επαγγελματικό Ταμείο Σύνταξης.
  • Συνεισφορά του κράτους στις περιπτώσεις που το ύψος του εισοδήματος του εργαζομένου δεν φορολογείται (χαμηλά αμειβόμενοι).
  • Δικαίωμα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των εργαζομένων από ένα Επαγγελματικό Ταμείο Σύνταξης σε άλλο (transferability).
  • Ανάληψη χρημάτων με τη συμπλήρωση του ορίου αφυπηρέτησης και μείωση του ποσοστού δανεισμού από τα Επαγγελματικά Ταμεία Σύνταξης.
  • Μέθοδος είσπραξης του ποσού από τα Επαγγελματικά Ταμεία Σύνταξης: είσπραξη του ποσού σε τακτά χρονικά διαστήματα ή είσπραξη μέρους του ποσού με τη συνταξιοδότηση και το υπόλοιπο ποσό σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Τρίτος Πυλώνας- Ιδιωτικά Σχήματα Συνταξιοδότησης:
  • Εξέταση για την παροχή των ίδιων οικονομικών κινήτρων/φορολογικών εκπτώσεων που προσφέρονται στα επαγγελματικά ταμεία σύνταξης/ασφάλειες ζωής.
 • Εποπτεία και Χρηματοοικονομική παιδεία:
  • Ενδυνάμωση των Εποπτικών Αρχών: Η ορθή, αποτελεσματική και αυστηρή εποπτεία των εμπλεκομένων φορέων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην προσπάθεια βελτίωσης του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας, καθώς δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να επιτραπεί η οποιαδήποτε κακοδιαχείριση που θα θέτει σε κίνδυνο τις συντάξεις και αποταμιεύσεις των πολιτών.
  • Χρηματοοικονομική παιδεία: Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση εφοδιάζει τον άνθρωπο με γνώσεις και δεξιότητες για την ορθολογική λήψη αποφάσεων σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των χρημάτων και των περιουσιακών στοιχείων. Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα στην Κύπρο και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας.

V. Εισηγήσεις Συμβουλίου για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας

Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η Κύπρος σήμερα, καθώς επιφέρουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Θέση του Συμβουλίου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών με παιδιά, υιοθετώντας μέτρα με επίκεντρο την «Οικογενειακή Πολιτική».

 • Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια
  • Εφαρμογή πολιτικών που υποστηρίζουν τις οικογένειες, όπως η πληρωμένη (ή επιδοτημένη) γονική άδεια, ευέλικτες ώρες εργασίας, προσιτή παιδική μέριμνα και φορολογικά εκπτωτικά μέτρα ή επιδοτήσεις για οικογένειες με παιδιά.
 • Οικονομικά κίνητρα (για μεγάλες οικογένειες)
  • Προσφορά οικονομικών κινήτρων για την απόκτηση παιδιών, όπως «μπόνους» με απευθείας χρηματοδότηση προς τα νοικοκυριά, φορολογικές ελαφρύνσεις ή μειωμένα επιτόκια υπό μορφή επιχορήγησης για τα δάνεια των οικογενειών με παιδιά.
 • Επιδοτήσεις για την εκπαίδευση
  • Οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ανά παιδί για δαπάνες εκπαίδευσης, ενώ οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν επιπρόσθετες επιδοτήσεις.
 • Δημόσια στέγαση και υποδομές
  • Επένδυση σε δημόσια στέγαση και υποδομές, όπως σχολεία και παιδικές χαρές, για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για τις οικογένειες.
 • Πολιτικές υγείας
  • Βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας.
 • Αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων
  • Αντιμετώπιση ζητημάτων που μπορεί να αποθαρρύνουν τα ζευγάρια από το να αποκτήσουν παιδιά, όπως υψηλό κόστος στέγασης, ανασφάλεια στην εργασία και έλλειψη προσιτής παιδικής μέριμνας.
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον χώρο εργασίας
  • Προσφέροντας πολιτικές, όπως προσιτή παιδική μέριμνα και γονική άδεια, και υποστηρίζοντας την επαγγελματική τους προαγωγή μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Φορολογικά κίνητρα για τους εργοδότες
  • Παροχή φορολογικών κινήτρων στους εργοδότες που προσφέρουν πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια.
 • Επέκταση γονικής άδειας
  • Επέκταση πληρωμένης γονικής άδειας στους νέους γονείς, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια από την εργασία τους και να φροντίσουν τα νεογέννητα παιδιά τους.
 • Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών
  • Οι γονείς μπορούν να λαμβάνουν ευνοϊκότερη τιμή για τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών βάσει του εισοδήματός τους, με το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης να καλύπτει έως και 50% του κόστους.

VI. Εισηγήσεις Συμβουλίου για εξεύρεση προσιτής στέγης

Η εξεύρεση προσιτής στέγης αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία σήμερα, με το πρόβλημα να διευρύνεται συνεχώς. Παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, το ΣΟΑΚ θεωρεί ότι απαιτείται η υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων για στήριξη των πολιτών, και κυρίως των νέων και των νεαρών ζευγαριών. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου καταγράφει τις καλύτερες πρακτικές άλλων χωρών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας, καθώς και τα μέτρα, τα οποία έχουν προταθεί/ανακοινωθεί από άλλους φορείς ή/και την κυβέρνηση και θεωρεί ότι θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

 • Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής
  • Άμεση σύσταση ενιαίου φορέα για διαμόρφωση της στεγαστικής πολιτικής.
  • Καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών.
  • Σωστή διαχείριση και κατανομή του προϋπολογισμού.
 • Αξιοποίηση Κρατικής γης για προσφορά προσιτής στέγης
  • Συνεργασία Ιδιωτικού τομέα και Κράτους για αξιοποίηση κρατικής γης, με σκοπό την προσφορά προσιτής στέγης.
 • Ενίσχυση του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης
  • Αύξηση κεφαλαιοποίησης ΚΟΑΓ.
  • Συνεργασία ΚΟΑΓ και ΕΤΕΚ για εκτέλεση έργων χαμηλού κόστους και αξιόπιστης ποιότητας.
 • Αντισταθμιστικά μέτρα από μεγάλες αναπτύξεις
  • Συνεισφορά στο ταμείο του φορέα Στέγασης.
  • Δημιουργία οικοδομημάτων.
 • Φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδότηση επιτοκίων
  • Παροχή φορολογικών κινήτρων.
  • Επιδότηση επιτοκίων στεγαστικών δανείων.
 • Υποστηρικτικές πολιτικές
  • Ανάγκη εκπόνησης περιφερειακού σχεδιασμού.
  • Παροχή κινήτρων για αγορά/ενοικίαση κατοικίας σε περιοχές, όπου οι κάτοικοι έχουν διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο.
  • Βελτίωση οδικού δικτιού και μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Προώθηση της εργασίας από το σπίτι/τηλεργασία.

VII. Διεξαγωγή έρευνας Συμβουλίου για τους πιθανούς κίνδυνους της κυπριακής οικονομίας

Το Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενο τη σημαντικότητα του έγκαιρου εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων της οικονομίας και θέλοντας να συμβάλει στις προσπάθειες της κυβέρνησης στον τομέα αυτόν, προχώρησε στην ανάπτυξη του δικού του εργαλείου παρακολούθησης και εκτίμησης των πιθανών κινδύνων/ρίσκων της κυπριακής οικονομίας.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και ιεράρχηση των σημαντικότερων κινδύνων μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από επίλεκτα μέλη του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα από διάφορους κλάδους της οικονομίας, καθώς και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μέσω του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται αξιολόγηση των οικονομικών κινδύνων βάσει της πιθανότητας να συμβούν, της σοβαρότητας των συνεπειών τους στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν και της χρονικής περιόδου που αναμένονται. Το εργαλείο είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και καταλήγει σε δείκτες κινδύνων (συνδυαστικοί δείκτες πιθανότητας και σοβαρότητας συνεπειών) με τιμές που θα είναι συγκρίσιμες σε συνεχόμενη βάση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2023, υψηλότερο δείκτη κινδύνου (συνδυαστικός δείκτης πιθανότητας κινδύνου και σοβαρότητας συνεπειών – risk index) παρουσιάζει ο κίνδυνος «Κυβερνοεπιθέσεις με προβλήματα στη λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας» με το δείκτη να φτάνει στο 85%. Ακολουθεί η «Μαζική εισροή μεταναστών» με δείκτη κινδύνου 82% και ο κίνδυνος «Επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών» με επίσης δείκτη κινδύνου 82%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου.

Για την παρουσίαση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας πατήστε εδώ.

Πηγή: ΓΤΠ

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΠήραν παράταση… τα ενωμένα καπάκια σε όλα τα πλαστικά μπουκάλια
Επόμενο άρθροΠαρατεταμένες συνθήκες καύσωνα για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου