Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική εκπαίδευση και την μεταδιδακτορική κατάρτιση. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριση του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2022. Με συνολικό προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν ερευνητές από όλο τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επίσης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά, μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ άλλων με μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: Η κρίση της νόσου COVID-19 έδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι η Ευρώπη να βασίζεται σε ερευνητές υψηλής ειδίκευσης οι οποίοι είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν επικείμενες προκλήσεις. Κατέδειξε επίσης την αξία της κοινοποίησης επιστημονικών στοιχείων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στο κοινό, καθώς και της διεπιστημονικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις Marie SkłodowskaCurie αποτελούν ζωτικής σημασίας μέσο. Το πρόγραμμα από το ξεκίνημά του, εδώ και 25 χρόνια, ενθαρρύνει όλο και περισσότερες γυναίκες και όλο και περισσότερους άνδρες να σταδιοδρομήσουν στον τομέα της έρευνας, κάνοντας όλο και πιο ελκυστική την Ευρώπη για κορυφαία ταλέντα από όλο τον κόσμο.»

Το 2021, οι δράσεις MSC θα προσφέρουν περίπου 822 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των ακόλουθων πέντε κύριων δράσεων του προγράμματος εργασίας:

  • Διδακτορικά δίκτυα MSCA — υλοποίηση διδακτορικών προγραμμάτων για την κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 402,95 εκατ. ευρώ, ανοίγει σήμερα και κλείνει στις 16 Νοεμβρίου 2021.
  • Μεταδιδακτορικές υποτροφίες MSCA — ενίσχυση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού των ερευνητών που διαθέτουν διδακτορικό τίτλο και επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω προηγμένης κατάρτισης, διεθνούς, διεπιστημονικής και διατομεακής κινητικότητας. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ερευνητές που είναι έτοιμοι να επιδοθούν σε έργα έρευνας αιχμής και καινοτομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, μεταξύ άλλων και στον μη ακαδημαϊκό τομέα. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 242 εκατ. ευρώ, ανοίγει σήμερα και κλείνει στις 12 Οκτωβρίου 2021.
  • Ανταλλαγές προσωπικού MSCA — ανάπτυξη διεθνούς, διατομεακής και διεπιστημονικής βιώσιμης συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μέσω των ανταλλαγών προσωπικού. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον μετασχηματισμό των ιδεών σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 72,5 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 7 Οκτωβρίου 2021 και θα κλείσει στις 9 Μαρτίου 2022.
  • MSCA COFUND — συγχρηματοδοτεί νέα ή υφιστάμενα διδακτορικά προγράμματα και προγράμματα μεταδιδακτορικών υποτροφιών σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» με στόχο τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών των δράσεων MSCA. Αυτό περιλαμβάνει τη διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική ερευνητική κατάρτιση, καθώς και τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2021, με προϋπολογισμό 89 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει στις 12 Οκτωβρίου 2021 και θα κλείσει στις 10 Φεβρουαρίου 2022.
  • MSCA και πολίτες — φέρνει την έρευνα πιο κοντά στους σπουδαστές, τις οικογένειες και το ευρύ κοινό, κυρίως μέσω της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή. Η δράση αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου των ερευνητών στη ζωή των πολιτών, την κοινωνία και την οικονομία και ενισχύει τη δημόσια αναγνώριση της επιστήμης και της έρευνας. Αποσκοπεί επίσης στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για την έρευνα και την επιστημονική σταδιοδρομία. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2022, με προϋπολογισμό 15,5 εκατ. ευρώ, καλύπτει τις εκδόσεις 2022 και 2023 της Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή και θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου με προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 2021-2027, οι δράσεις MSCA θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη διατομεακή συνεργασία, ιδίως μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, καθώς και στην αποτελεσματική εποπτεία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω των νέων κατευθυντήριων γραμμών των MSCA για την εποπτεία. Θα προωθήσει επίσης βιώσιμες συμπεριφορές, ερευνητικές δραστηριότητες και διαχείριση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μέσω του Πράσινου Χάρτη των δράσεων MSCA.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 1990 και μετονομάστηκε σε δράσεις Μαρία Κιουρί το 1996, συμβάλλει στην αριστεία της έρευνας, τονώνοντας την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, εφοδιάζοντας τους ερευνητές με νέες γνώσεις και δεξιότητες και παρέχοντάς τους διεθνή και διατομεακή εμπειρία ώστε να καλύψουν τις αυριανές κορυφαίες ερευνητικές θέσεις. Έχουν διαρθρωτικό αντίκτυπο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες οντότητες πέραν του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς διαδίδουν ευρέως την αριστεία και καθορίζουν πρότυπα για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ερευνητών, σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), αλλά και παγκοσμίως.

Κατά την περίοδο 2014 – 2020, το πρόγραμμα στήριξε περισσότερους από 65 000 ερευνητές από την Ευρώπη και πέρα απ’ αυτήν, μεταξύ των οποίων και 25 000 υποψήφιους διδάκτορες. Επίσης, χρηματοδότησε πάνω από
1 000 διεθνή διδακτορικά προγράμματα και συνέβαλε στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ του ακαδημαϊκού κόσμου και της βιομηχανίας, αφού συμμετείχαν 4 700 εταιρείες και περίπου 2 200 ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, περισσότερες από 8 450 οργανώσεις από περισσότερες από 130 χώρες συμμετείχαν στις δράσεις MSCA.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΝέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα για καταπολέμηση της αστεγίας
Επόμενο άρθροΗ PwC εγκαινίασε το πρώτο στην Κύπρο διαδραστικό και καινοτόμο Experience Center