Δήλωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρου Παπαδόπουλου
 

Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €96,6εκ.  σημειώνοντας   αύξηση 14,7% έναντι €84,2εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στα €39,9 εκ. καταγράφοντας το ψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ. Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές για το έτος 2020 ανήλθαν στα €311,8εκ., μειωμένες κατά 23,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της πανδημίας.  Το 2020 η αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ανήλθε σε €200 εκ., εκ των οποίων τα €40εκ. το τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δέσμευσης 18, έχει επιτευχθεί συμφωνία επί αναθεωρημένων βασικών οικονομικών όρων της Συμφωνίας Διαχείρισης με την Altamira οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δέσμευσης, η Συμφωνία Διαχείρισης θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2020. Η συνολική αμοιβή της διαχειρίστριας εταιρείας για την περίοδο 2020-2027, στη βάση του νέου επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων, θα είναι μειωμένη κατά 24% συγκριτικά με τους υφιστάμενους όρους και θα αποτελείται κυρίως από μεταβλητή αμοιβή ανάλογα με την απόδοση της Altamira, αφού η σταθερή αμοιβή θα  είναι μειωμένη κατά 58% και θα αποτελεί μόλις το 27% της συνολικής αμοιβής σε σχέση με 50% με την υφιστάμενη συμφωνία. Έχουν επίσης επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στις δυνητικές αποζημιώσεις τερματισμού (ως 70%) ενώ η αμοιβή για την απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από την περίμετρο της διαχειρίστριας εταιρείας μειώνεται κατά το ήμισυ.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προηγήθηκε συμφωνία επί του επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων το οποίο στοχεύει πλέον στη σταδιακή αλλά πλήρη αποπληρωμή του ποσού της κρατικής βοήθειας προς την πρώην ΣΚΤ το 2018 ύψους €3,54δις. Η συμφωνία επί των βασικών οικονομικών όρων υπόκειται στη συνομολόγηση νέου κειμένου Συμφωνίας Διαχείρισης που θα καλύπτει και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας και θα τύχει έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνουμε ότι η λειτουργία ενός σταθερού και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου εκποιήσεων που θα διέπει τη λειτουργία των φυσικών και ηλεκτρονικών πλειστηριασμών  αποτελεί σημαντικό παράγοντα   για την εκπλήρωση του επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων, ειδικά για τις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών. Σε περίπτωση αρνητικών (για την ΚΕΔΙΠΕΣ) αλλαγών στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εκποιήσεων, θα επηρεαστεί η αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας.

Οι ταμειακές εισροές το Α’ Τρίμηνο του 2021 εξελίχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ανήλθαν σε περίπου €100εκ. Εξαιρουμένων των πιθανών εσόδων από το Έργο ‘Λήδρα’, ο στόχος ταμειακών εισροών για το 2021 τέθηκε  στα €325εκ.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ έγινε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €80εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας τον Απρίλιο 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €400εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. Εκκρεμεί η μεταφορά ακίνητης περιουσίας ύψους €140εκ. περίπου προς το κράτος, γεγονός που αυξάνει τη συνολική αποπληρωμή στα €540εκ.

Η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας το 2021 είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών.  Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας.

Tο Έργο ‘Λήδρα’ για την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων συμβατικών υπολοίπων συνεχίζεται με κάποια καθυστέρηση, με την περίμετρο για την πρώτη τμηματική πώληση να υπολογίζεται γύρω στα €400-500εκ. και με έναρξη της σχετικής ανταγωνιστικής διαδικασίας εντός του Γ’ Τριμήνου του 2021.

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Δ’ Τριμήνου 2020

 • Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν στα €96,6εκ. σημειώνοντας αύξηση 14,7% έναντι €84,2εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Καθοριστικός παράγοντας για την ανάκαμψη των ταμειακών εισροών ήταν οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων οι οποίες ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη εργασιών (€39,9εκ.), υποβοηθούμενες από στοχευμένες εκστρατείες προώθησης ακινήτων χαμηλής και μεσαίας εμπορευσιμότητας εκτός των αστικών κέντρων. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €95,7εκ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.480εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2020.
 • Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές για το έτος 2020 ανήλθαν στα €311,8εκ., μειωμένες κατά 23,6% σε σχέση με το προηγούμενος έτος.
 • Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 31/12/2020 ανήλθαν σε €821,3εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €781,7εκ. ή 9,7% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ.
 • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν στα €32,0εκ., αυξημένες κατά 27,6% από τα €25,1εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020, λόγω κυρίως της αύξησης των δαπανών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε σχέση και με τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης καθώς και της καταβολής του 13ου μισθού.
 • Οι σωρευτικές λειτουργικές δαπάνες για το έτος 2020 ανήλθαν στα €105,8εκ. μειωμένες κατά 9,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.688εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2020 από €6.823εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε στο 9,3%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 21,5%.
 • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €306,0εκ. για το Δ’ τρίμηνο 2020 έναντι €328,0εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν στα €2.104εκ. ή 28,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.
 • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2020 διαμορφώθηκαν σε €7.505εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €113εκ., ακίνητη περιουσία €635εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €581εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε στο 9,1%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 20,0%.
 • Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ έχει γίνει αποπληρωμή ύψους €40εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2020 διαμορφώνοντας τη συνολική αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €200εκ. για το 2020 ή στα €320εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018.
 • Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 6 απαιτήσεις συνολικού ύψους €86,4εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. Οι απαιτήσεις για τα 3 τρίμηνα του 2020 παρουσίασαν αύξηση λόγω των αυξημένων λογιστικών προβλέψεων λόγω της πανδημίας και ανήλθαν συνολικά σε €14,1εκ. με την τελευταία απαίτηση του Γ’ Τριμήνου 2020 να ανέρχεται στο €1,5εκ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προβεί στις 30 Δεκεμβρίου 2020 σε μερική πληρωμή της απαίτησης ποσού ύψους €55,6εκ. έναντι των πρώτων δύο απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του Σχεδίου συνολικού ύψους €72,9εκ.  Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των απαιτήσεων.

Άλλες Εξελίξεις Μετά Την Ημερομηνία Αναφοράς

 • Στα πλαίσια της υλοποίησης της Δέσμευσης 18, έχει επιτευχθεί συμφωνία επί των αναθεωρημένων βασικών οικονομικών όρων της Συμφωνίας Διαχείρισης με την Altamira οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Δέσμευσης η συμφωνία θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2020. Η αμοιβή για την περίοδο 2020-2027, στη βάση του νέου επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων, θα είναι μειωμένη κατά 24% συγκριτικά με τους υφιστάμενους οικονομικούς όρους και θα αποτελείται κυρίως από μεταβλητή αμοιβή ανάλογα με την απόδοση της Altamira, αφού η σταθερή αμοιβή θα  είναι μειωμένη κατά 58% και θα αποτελεί μόλις το 27% της συνολικής αμοιβής σε σχέση με 50% με την υφιστάμενη συμφωνία. Έχουν επίσης επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στις δυνητικές αποζημιώσεις τερματισμού (ως 70%) ενώ η αμοιβή για την απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από την περίμετρο της διαχειρίστριας εταιρείας μειώνεται κατά το ήμισυ.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προηγήθηκε συμφωνία επί του επιχειρηματικού πλάνου ανακτήσεων το οποίο στοχεύει πλέον στη σταδιακή αλλά πλήρη αποπληρωμή του ποσού της κρατικής βοήθειας προς την πρώην ΣΚΤ το 2018 ύψους €3,54δις. Η συμφωνία επί των βασικών οικονομικών όρων υπόκειται στη συνομολόγηση νέου κειμένου Συμφωνίας Διαχείρισης που θα καλύπτει και τους υπόλοιπους όρους συνεργασίας και θα τύχει έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

 • Συνεχίζεται το Έργο ‘Λήδρα’ για την ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων συμβατικών υπολοίπων μέχρι €1,2δις. Η στρατηγική που ακολουθείται και το χρονικό σημείο για πώληση χαρτοφυλακίου  καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία και την αναστολή δόσεων βάσει του σχετικού διατάγματος, έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγιστοποίηση της τιμής πώλησης. Η περίμετρος για την πρώτη τμηματική πώληση υπολογίζεται να ανέλθει στα  €400-500εκ.  Οι ενέργειες για ετοιμασία και πώληση του χαρτοφυλακίου είναι υπό εξέλιξη και εκτιμάται ότι η διαδικασία πρόσκλησης προς ενδιαφερόμενους αγοραστές θα γίνει εντός του τρίτου τριμήνου του 2021.
 • Στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι 26 Μαρτίου 2021:
 • Έχουν υποβληθεί 2.967 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.788 λογαριασμούς και ποσό €906εκ.
 • Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 1.682 που αντιστοιχούν σε 2.113 λογαριασμούς και ποσό €486εκ.
 • Οι μέχρι σήμερα αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν ότι πληρούν τα κριτήρια αντιστοιχούν σε 699 λογαριασμούς και συμβατικό υπόλοιπο €151εκ., εκ των οποίων 191 λογαριασμοί με συμβατικό υπόλοιπο €40εκ. έχουν τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας.
 • Η ΚΕΔΙΠΕΣ, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, επεξεργάζεται σχέδιο Mortgage to Rent το οποίο στοχεύει στην παροχή της δυνατότητας διατήρησης στέγης σε άτομα με χαμηλή ικανότητα αποπληρωμής των δανείων τους.
 • Αναφορικά με χορηγήσεις που είχαν ενταχθεί στο Σχέδιο Αναστολής Δόσεων που εξαγγέλθηκε τον Μάρτιο 2020 και έληξε τον Δεκέμβριο 2020, καθυστερήσεις παρουσιάζουν λογαριασμοί με υπόλοιπα €103εκ. ή 24% των λογαριασμών που είχαν καθορισμένη δόση εντός της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 21 ύψους €431εκ. Τα εν λόγω δάνεια είναι υπό παρακολούθηση και η προσπάθεια είναι να προσφερθούν οι κατάλληλες λύσεις στους χρεώστες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Στο νέο Σχέδιο Αναστολής Δόσεων που καλύπτει την περίοδο Ιανουάριος -Ιούνιος 2021, έχουν ενταχθεί 29 λογαριασμοί με υπόλοιπο €3,5εκ.

Στόχοι για το έτος 2021

 • Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να συνεχίσουν να επιδρούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως σε ότι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων.
 • Ως αποτέλεσμα υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα σε σχέση με τις ταμειακές ροές για το 2021, ενώ επίσης ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.
 • Οι ταμειακές εισροές το Α’ Τρίμηνο του 2021, εξελίχθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και ανήλθαν σε περίπου €100εκ., περιλαμβανομένων εισπράξεων που αφορούν σε πωλήσεις ακινήτων του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 30% από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 όπου ήταν ιδιαίτερα έντονη η επίδραση της πανδημίας τον Μάρτιο.  Εξαιρουμένων των πιθανών εσόδων από το Έργο ‘Λήδρα’, ο στόχος ταμειακών εισροών για το 2021 τέθηκε στα €325εκ.
 • Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ έγινε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά ύψους €80εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας τον Απρίλιο 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά στα €400εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. Eκκρεμεί η μεταφορά προς το κράτος ακίνητης περιουσίας ύψους €140εκ. περίπου, αυξάνοντας τη συνολική αποπληρωμή σε €540εκ. Η περαιτέρω αποπληρωμή κρατικής βοήθειας το 2021 είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων, παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 31/12/2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Αεροπλάνο προσθαλασσώθηκε ανάμεσα σε λουόμενους 
Επόμενο άρθροΕπενδύουμε στην έρευνα και την καινοτομία, επενδύουμε στο μέλλον της Κύπρου