Ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να επιβραδυνθεί από 5,5% το 2021 σε 2,6% το 2022. Για το 2023, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ προβλέπεται στο 3,1%.

Αυτό προκύπτει από την τελευταία έρευνα οικονομικής συγκυρίας την οποία εκπονεί το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με την έρευνα η πρόβλεψη για το 2022 έχει αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω (1,5 ποσοστιαίες μονάδες) σε σχέση με αυτή στο τεύχος Ιανουαρίου. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας έχουν αποδυναμώσει τις προοπτικές για την Κύπρο, κυρίως ως αποτέλεσμα της απώλειας των αφίξεων τουριστών από Ρωσία και Ουκρανία, της αύξησης των διεθνών τιμών εμπορευμάτων (π.χ. πετρελαίου, τροφίμων), της αποδυνάμωσης του οικονομικού κλίματος, καθώς και των λιγότερο ευνοϊκών διεθνών χρηματοοικονομικών συνθηκών σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Οι κίνδυνοι για χειρότερες προοπτικές από τις προβλεπόμενες κυριαρχούν. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενέστερα τη δραστηριότητα στην Κύπρο απ’ ό,τι εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις. Επιπλέον, η συνέχιση του πολέμου και οι αυστηρότερες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας ενδέχεται να επηρεάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης κυρίως μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας, τροφίμων και πρώτων υλών.

Νέα κύματα λοιμώξεων COVID-19 συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τις προοπτικές μέσω πιθανών νέων περιοριστικών μέτρων αναχαίτισης της πανδημίας, καθώς και προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες που ασκούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, της αύξησης των τιμών της ενέργειας και της συνέχισης της πανδημίας πιθανό να χρειαστεί πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη. Ωστόσο, οι δημοσιονομικές προκλήσεις ενόψει του αυξημένου δημόσιου χρέους και της νομισματικής σύσφιξης μπορεί να αποδυναμώσουν τις προοπτικές. Επιπλέον, ο αρνητικός αντίκτυπος του πολέμου στις κυπριακές επιχειρήσεις σε συνδυασμό με λιγότερο χαλαρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες (λόγω υψηλού πληθωρισμού),

θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, δημιουργώντας κινδύνους για τις προοπτικές.

Ο πληθωρισμός (με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) προβλέπεται να φτάσει στο 4,8% το 2022 και να υποχωρήσει στο 2,2% το 2023. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2022 έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω (κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες) σε σχέση με το τεύχος Ιανουαρίου. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία έχουν εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις μέσω των αυξήσεων στις διεθνείς τιμές εμπορευμάτων.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter