Επ’ ευκαιρία της διεξαγωγής αυτή την εβδομάδα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ένα νέο έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με την αυστηρή προστασία των ζωικών ειδών βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εμβληματικών ειδών όπως οι λύκοι, οι αρκούδες και τα δελφίνια.

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη στη βελτίωση της επιτόπου εφαρμογής της οδηγίας από τους αρμόδιους οργανισμούς, ιδίως τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και από τους φορείς διατήρησης. Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες καταρτίστηκαν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους φορείς, βασίζονται στην πλούσια πρακτική εμπειρία και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τα τελευταία 15 έτη εφαρμογής.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε: «Το παρόν έγγραφο καθοδήγησης αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για τις αρχές των κρατών μελών και όλους τους φορείς που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση της προστασίας των σπάνιων απειλούμενων ειδών της Ευρώπης. Ο οδηγός παρέχει πολλές πρακτικές συμβουλές για τον συνδυασμό της προστασίας της άγριας ζωής με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είμαι πεπεισμένος ότι θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προστατεύσουν καλύτερα τη φύση και να της προσφέρουν τον χώρο που χρειάζεται για να συνεχίσει να μας προστατεύει.» Το έγγραφο εξηγεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 12 (καθεστώς αυστηρής προστασίας) και 16 (παρεκκλίσεις) της οδηγίας για τους οικοτόπους, ιδίως όσον αφορά τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, όπως οι λύκοι. Αναδεικνύει επίσης τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που συμβάλλουν στην προώθηση της συνύπαρξης αυτών των προστατευόμενων ειδών με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εκτός από τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οδηγός βασίζεται στην εμπειρία και στα παραδείγματα συστημάτων προστασίας των ειδών στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter