Κορυφαία προτεραιότητα παραμένει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΚΚ

 

Με σταθερούς ρυθμούς συνεχίζει να αναπτύσσεται η κυπριακή κεφαλαιαγορά, παρά το δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον και τις εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό ανέδειξε η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) κ. Δήμητρα Καλογήρου, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσίασε το έργο της ΕΚΚ για το 2020 και τους στόχους της για το 2021.

Ειδικότερα, η κ. Καλογήρου ανέδειξε πως εντός του 2020 συνεχίστηκε απρόσκοπτα η εξέταση των αιτήσεων για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων. Συνολικά έλαβαν έγκριση 88 οντότητες, εκ των οποίων 69 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις, 14 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 5 στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών. Σε αυτό το χρονικό σημείο, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της 779 οντότητες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 4.42% σε σχέση με το 2019, που είχε στην εποπτεία της 746 οντότητες.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του τομέα, η Πρόεδρος της ΕΚΚ υπογράμμισε ότι τη χρονιά που πέρασε, περιήλθε υπό την εποπτεία της μια νέα κατηγορία εποπτευομένων, αυτή των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΜιΔΟΕΕ ή Mini-Managers), αλλά και ένα νέο επενδυτικό προϊόν, η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, μετά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη υποβληθεί στην ΕΚΚ η πρώτη αίτηση απόκτησης άδειας ΜιΔΟΕΕ και η πρώτη αίτηση λειτουργίας πλατφόρμας συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Τεχνολογική αναβάθμιση

Σε δηλώσεις της η κ. Καλογήρου στάθηκε επίσης στις προσπάθειες που καταβάλλονται για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, τονίζοντας ότι «η συνεχής αναβάθμιση και απλοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών της ΕΚΚ παραμένει προτεραιότητά μας, προκειμένου η κυπριακή κεφαλαιαγορά να καταστεί ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς». Σε αυτό το πλαίσιο, το 2020 ξεκίνησαν δύο σημαντικά έργα της ΕΚΚ,  ο σχεδιασμός ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, ο οποίος στοχεύει στη βέλτιστη οργάνωση του τεράστιου όγκου δεδομένων του Οργανισμού και η δημιουργία ενός πλαισίου έγκαιρου εντοπισμού, ορθής αξιολόγησης και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων/ρίσκων που διέπουν τη λειτουργία της ίδιας της Επιτροπής (Enterprise Risk management). Και τα δύο έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Επιπλέον, εκτός από τις ΚΕΠΕΥ, το ψηφιακό αρχείο υποβολής εταιρικών στοιχείων επεκτάθηκε και στους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Funds Managers), ενώ προωθείται η επέκτασή του και στις ΕΠΔΥ. Περαιτέρω, έχει τροχοδρομηθεί η διαδικασία δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων, αρχίζοντας από τις αιτήσεις απόκτησης άδειας λειτουργίας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, προκειμένου να απλουστευθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Εντός του 2021, η ΕΚΚ θα προχωρήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων (Crypto Assets Services Providers) το οποίο προβλέπεται από την τροποποιητική νομοθεσία για την Παρεμπόδιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος για τη λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Εμπιστευμάτων, στο οποίο θα τηρούνται πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εμπιστευμάτων (express trusts) και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων στη Δημοκρατία.

Βασικός στόχος της ΕΚΚ για το 2021 είναι και η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθοδολογίας για άσκηση εποπτείας βάσει δεδομένων, η οποία θα της επιτρέψει να εντοπίζει σε πρώιμο στάδιο τυχόν παρατυπίες και κινδύνους που κρύβει η αγορά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του Κόμβου Καινοτομίας (Innovation Hub) σε Regulatory Sandbox. Σε αυτή την περίπτωση θα παρέχονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε δοκιμαστική βάση και σε περιορισμένη κλίμακα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Πρόστιμα και άλλα μέτρα

Το 2020 η ΕΚΚ προχώρησε στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και άλλων μέτρων. Συγκεκριμένα, επέβαλε συνολικές διοικητικές κυρώσεις €3,19 εκατ., εκ των οποίων τα €2,02 εκατ. επιβλήθηκαν σε ΚΕΠΕΥ. Προχώρησε επίσης σε αναστολή της άδειας λειτουργίας 8 ΚΕΠΕΥ, σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας 3 ΚΕΠΕΥ, ενώ κάλεσε πέραν των 93 εποπτευόμενων οντοτήτων να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για αδυναμίες και/ή παραλείψεις που είχαν εντοπιστεί κατά τους ελέγχους των εποπτικών Τμημάτων.

Εντός του 2021, η ΕΚΚ θα συνεχίσει να δίνει βαρύτητα στην ενίσχυση του εποπτικού της ρόλου για άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και την υποβοήθηση των εποπτευόμενων οντοτήτων για συμμόρφωση με τις κανονιστικές/ ρυθμιστικές υποχρεώσεις τους, με σκοπό τη βελτίωση της προληπτικής πολιτικής της.

Νέες νομοθεσίες

Ψηλά στις προτεραιότητες της ΕΚΚ παραμένει και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά. Όπως σημείωσε η κ. Καλογήρου, «εντός του 2021 θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Τομέα. Μια από τις πλέον σημαντικές, είναι το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που αφορά αποκλειστικά τις ΕΠΕΥ (IFR/IFD), το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τον προσεχή Ιούνιο. Με βάση το νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, οι ΕΠΕΥ θα κατηγοριοποιούνται βάσει των δραστηριοτήτων, της συστημικής σημασίας, του μεγέθους και των διασυνδέσεών τους, ενώ εισάγονται νέες υψηλότερες απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Σημαντική εξέλιξη, η οποία θα επιφέρει αλλαγές στον τομέα των επενδύσεων και ειδικά των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, είναι και η εφαρμογή του πακέτου των Κανονισμών για τις βιώσιμες επενδύσεις, το οποίο λαμβάνει υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού για την ενίσχυση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και το σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. Το πακέτο αποτελείται από τρεις Κανονισμούς. Στις 10 Μαρτίου 2021 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

Σε δηλώσεις της η κ. Καλογήρου ανέδειξε ότι «ως ΕΚΚ θα διευκολύνουμε τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να εξετάσουν αυτές τις επιλογές, ενώ μέσω του Κόμβου Καινοτομίας θα υποστηρίξουμε ενεργά εταιρείες και επιχειρηματίες που αναπτύσσουν πράσινες λύσεις fintech. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΕΚΚ υποστηρίζει ενεργά νέα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα υποδομής τα οποία στηρίζονται στη χρηματοοικονομική τεχνολογία, ειδικά εκείνα που μπορούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας».

Όπως επεσήμανε, «ειδικά σε περιόδους κρίσεων, η κεφαλαιαγορά αποτελεί καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας, νοουμένου ότι συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως η διασφάλιση της αξιοπιστίας του τομέα. Ως ΕΚΚ θα συνεχίσουμε να τοποθετούμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών».

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΕρευνητική συνεργασία Κύπρου και Κατάρ
Επόμενο άρθροGLISS: Νέες σειρές περιποίησης που θα “απογειώσουν” τα μαλλιά σας