Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 239 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

  1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των δικτύων Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ’ αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης, να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων που απαντούν στους τόπους, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• επισημαίνουν αμφότερες την κρίσιμη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Κύπρος, από τους 37 τόπους της κοινοτικής σημασίας, δεν έχει χαρακτηρίσει ως ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) τους 3. Επιπλέον, δεν έχει καθορίσει στόχους διατήρησης για 3 ΕΖΔ και οι στόχοι που έχουν καθοριστεί για τις άλλες 34 ΕΖΔ δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας, για παράδειγμα είναι υπερβολικά ασαφείς ή δεν προσδιορίζουν σωστά τα είδη και τους οικοτόπους που, θεωρητικώς, αφορούν. Επίσης, η Κύπρος δεν έχει θεσπίσει μέτρα διατήρησης για 33 ΕΖΔ, ενώ τα μέτρα που έχει θεσπίσει για 4 ΕΖΔ είναι υπερβολικά γενικόλογα για να διασφαλίσουν την επαρκή προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία να μεταφέρουν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε καλή οικολογική κατάσταση τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα που, εξαιτίας ανθρώπινης παρέμβασης, εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός του φυσικού τους πεδίου, εξαπλωνόμενα με ταχείς ρυθμούς και εξοστρακίζοντας τα αυτόχθονα είδη, με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα εν λόγω 18 κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Επιπλέον, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν θεσπίσει σύστημα επιτήρησης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ, ούτε έχουν συμπεριλάβει τέτοιο σύστημα στο υπάρχον σύστημά τους. Η Ελλάδα και η Ρουμανία δεν έχουν δημιουργήσει πλήρως λειτουργικές δομές για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων που απαιτούνται για την πρόληψη της εκούσιας εισαγωγής ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Η Πορτογαλία δεν διαβίβασε έκθεση εφαρμογής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σε καθένα από τα εν λόγω κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder — Τηλ.: +32 229 13917)

Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν πλήρως τη «σωστή νοοτροπία» στον τομέα των αερομεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, καθώς τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ορίσει «φορέα σωστής νοοτροπίας» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 σημείο 12 του ευρωπαϊκού κανονισμού για την αναφορά, την ανάλυση και την παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014]. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ορίσουν τέτοιο φορέα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο στην πολιτική αεροπορία αναφέρει περιστατικά και ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια δεν υφίσταται αδικαιολόγητες κυρώσεις από τον εργοδότη του ή από τις αρχές του κράτους μέλους του. Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος για την επανεξέταση του εσωτερικού κανονισμού των οργανισμών πολιτικής αεροπορίας που καθορίζουν την εφαρμογή των αρχών της «σωστής νοοτροπίας» στο εσωτερικό τους. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Λιμένες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Κύπρο και στην Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνονται πλήρως με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες). Σκοπός του κανονισμού είναι η εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, η παροχή ασφάλειας δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων και η δημιουργία ευνοϊκότερου κλίματος για αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να προβλέπουν αποτελεσματική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και να εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των λιμένων και τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Κανένα από τα τρία κράτη μέλη δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

  1. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Marta Wieczorek — Τηλ.: +32 229 58197, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

Κοινωνική πολιτική: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας

Η Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να κοινοποιήσει στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της οδηγίας του Συμβουλίου για την υλοποίηση της συμφωνίας για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας [οδηγία (ΕΕ) 2017/159]. Η εν λόγω οδηγία διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους αλιείς που εργάζονται σε αλιευτικά πλοία όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία επί του πλοίου, τους όρους παροχής υπηρεσιών, την ενδιαίτηση και τη σίτιση, την προστασία της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, την ιατρική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση. Υλοποιεί τη συμφωνία που διαπραγματεύθηκαν οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι όσον αφορά την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 15 Νοεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές δεν υπέβαλαν τις απαιτούμενες πληροφορίες εγκαίρως, ούτε μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 24 Ιανουαρίου 2020. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

  1. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Υποβολή εταιρικών εκθέσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών είναι προσβάσιμα σε εύθετο χρόνο μέσω του εθνικού μητρώου επιχειρήσεων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για εσφαλμένη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης [οδηγία 2013/34/ΕΕ, «Λογιστική οδηγία», σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, «οδηγία για το εταιρικό δίκαιο»]. Η αιτιολογημένη γνώμη αφορά την υποχρέωση της Κύπρου να διασφαλίσει ότι τα λογιστικά έγγραφα των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης δημοσιεύονται στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (δηλ. το αργότερο 12 μήνες μετά το τέλος του οικονομικού έτους). Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο των ενωσιακών κανόνων, δεδομένου ότι η δημοσίευση εντός της προθεσμίας αυτής παρέχει στο κοινό έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες των εταιρειών. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει το πρόβλημα που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΗ Primetel φέρνει 1η την eSIM στην Κύπρο
Επόμενο άρθροΕνθουσιασμός και ανησυχία για την ραγδαία ανάπτυξη των αγορών μέσω διαδικτύου