Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή δανείων με επιδοτούμενα επιτόκια, θα είναι διαθέσιμη σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ενέργειας Κύπρου (που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το κράτος), το οποίο συστάθηκε βάσει συμφωνίας μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν τα επιδοτούμενα δάνεια από ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό που θα επιλεγεί από την ΕΤΕπ μέσω ανοικτής και χωρίς διακρίσεις διαδικασίας επιλογής.

Στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν και να ενισχύσει την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση, βοηθώντας έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου και μετά απ’ αυτήν. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η διάρκεια των δανείων περιορίζεται σε έξι έτη, ii) τα ετήσια επιτόκια των δανείων συμμορφώνονται με τα ελάχιστα επίπεδα που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο, iii) το ποσό του δανείου ανά δικαιούχο είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στο προσωρινό πλαίσιο, iv) τα δάνεια σχετίζονται με επενδύσεις και/ή ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και v) οι δανειακές συμβάσεις θα υπογραφούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επιπλέον, το μέτρο περιλαμβάνει διασφαλίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο επιλεγμένος ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός μετακυλίει, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, το πλεονέκτημα του μέτρου στους τελικούς δικαιούχους. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.61515 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροErasmus+: Πάνω από €28 δις για στήριξη της κινητικότητας και της μάθησης για όλους
Επόμενο άρθρο“Aλλάζει” η Λαϊκή Γειτονιά