Υπογραφή Συμφωνίας Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων από ΣΕΔΙΠΕΣ προς ΚΕΔΙΠΕΣ

 

Το Γ’ Τρίμηνο του 2022 οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) ανήλθαν στα €93,1εκ. παρουσιάζοντας μείωση 19,2% έναντι €115,2εκ. για το Β’ Τρίμηνο του 2022, και  αύξηση 3,5% έναντι €90,0εκ. του Γ’ Τριμήνου 2021. Τα αποτελέσματα συνάδουν με τα προβλεπόμενα του επιχειρηματικού πλάνου και αναμένεται πως η επόμενη αποπληρωμή Κρατικής Βοήθειας θα γίνει εντός του Δ’-Τριμήνου – της τάξεως των €60-80εκ.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλους τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά κεφάλαια για την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Συγκεκριμένα, έχει υπογραφεί η Συμφωνία, στη βάση των προνοιών της οποίας τίθεται σε εφαρμογή η αναθεωρημένη Συμφωνία Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου (το «SLA») μεταξύ των ΣΕΔΙΠΕΣ, ΚΕΔΙΠΕΣ και Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd.  Οι όροι του αναθεωρημένου SLA ισχύουν από 01/ 01/ 2020  και έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι συνάδουν με όρους αγοράς και με επιβεβαίωση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της σχετικής Δέσμευσης.

Όπως έχουμε προαναφέρει, στο αναθεωρημένο SLA έχει αλλάξει ο τρόπος με τον  οποίο καταβάλλεται η αμοιβή της Altamira, η οποία θα είναι κατά περίπου 73% μεταβλητή και στη βάση της απόδοσής της όσον αφορά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, σε αντίθεση με 50%  που ήταν  στην προηγούμενη συμφωνία. Στη βάση των προβλέψεων του υφιστάμενου επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ, η συνολική αμοιβή της Διαχειρίστριας Εταιρείας αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 24%.  Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί σημαντικές μειώσεις στις δυνητικές αποζημιώσεις τερματισμού έως 70%, ενώ η αμοιβή για την απόσυρση περιουσιακών στοιχείων από την περίμετρο της Διαχειρίστριας Εταιρείας μειώνεται περίπου κατά το ήμισυ.

Το δεύτερο σημαντικό κεφάλαιο που έχει ολοκληρωθεί, αφορά την υπογραφή της Συμφωνίας Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ της ΣΕΔΙΠΕΣ και της ΚΕΔΙΠΕΣ. Η μεταβίβαση των δανείων έχει ολοκληρωθεί ενώ  η μεταβίβαση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Δ’ Τριμήνου 2022. Η μεταβίβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς θα βοηθήσει στην πιο εύρυθμη λειτουργία της όσον αφορά στο θέμα της λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων.

Ως ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη σημειώνουμε την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής να προχωρήσει σε νέα επέκταση της αναστολής των εκποιήσεων, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις τόσο της ΚΕΔΙΠΕΣ όσο και του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων & Διαχειριστριών Εταιρειών Πιστωτικών Διευκολύνσεων, ότι δεν θα προχωρήσουμε σε εκποιήσεις πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι και €350,000.

Όπως έχουμε ήδη προειδοποιήσει,  οι συνεχείς αναστολές των εκποιήσεων διαιωνίζουν το πρόβλημα, προστατεύοντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και επηρεάζουν δάνεια της περιμέτρου της ΚΕΔΙΠΕΣ, συνολικού ύψους περίπου €2.9 δις, δηλαδή το μισό χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λόγω των συχνών παρεμβάσεων, οι ταμειακές εισροές θα είναι μειωμένες και θα επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα πλήρους αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας.

Σχετικά με το Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, η ΚΕΔΙΠΕΣ συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του. Έχουν ήδη αρχίσει οι εσωτερικές διεργασίες και η σχετική προετοιμασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Σχεδίου. Για τον χρόνο έναρξης του Σχεδίου θα αναμένουμε σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Γ’ Τριμήνου 2022

  • Οι ταμειακές εισροές του Γ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €93,1εκ. παρουσιάζοντας μείωση 19,2% έναντι €115,2εκ. για το Β’ Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 3,5% έναντι €90,0εκ. του Γ’ Τριμήνου 2021. Η μείωση έναντι του Β΄ Τριμήνου 2022 οφείλεται σε εποχικούς παράγοντες και στη συνεισφορά €12,3εκ. από την αποξένωση των συμμετοχών σε εμπορικές Συνεργατικές Εταιρείες το Β’ Τρίμηνο 2022. Οι εισπράξεις του Γ’ Τριμήνου από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €91,7εκ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.890εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2022.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 30/09/2022 ανήλθαν σε €1.548,8εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €1.476,9εκ. ή 18,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

  • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Γ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €25,2εκ., μειωμένες κατά 6,9% από €27,1εκ. το Β’ Τρίμηνο του 2022 και κατά 2,0% από €25,7εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2021.
  • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.236εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2022 από €6.296εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου του 2022 και €6.506εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στο 15,4% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 36,3%.
  • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €167εκ. για  το Γ’ Τρίμηνο 2022 έναντι €173εκ. για το  Β’ Τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Γ’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα €3.089εκ. ή 41,9% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.
  • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε €6.965εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €121εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €582εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €631εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε στο 15,6% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 34,3%.
  • Στο πλαίσιο του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν 656 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο €144εκ. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εφέσεων από το Υπουργείο Εργασίας.
  • Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) Απαιτήσεις συνολικού ύψους €105,9εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η  Ιουνίου 2022, με τις τρεις τελευταίες Απαιτήσεις για το Δ’ Τρίμηνο 2021 και  Α’ και Β’ Τρίμηνο 2022 να αφορούν μείωση των Απαιτήσεων ύψους €5,1εκ., €0,6εκ. και €0,6εκ. αντίστοιχα, κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων απομειώσεων από την ΕΤ αλλά και αναπροσαρμογών σε σχέση με προηγούμενες  περιόδους. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους €78,2εκ. ή 74% των Απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. H ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των Απαιτήσεων. Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €43,1εκ.

Η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/06/2022 ανέρχεται σε €1.650εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 37% από την έναρξη του Σχεδίου.  Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/06/2022 ανέρχεται σε €1.314εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 42% από την έναρξη του Σχεδίου.

  • Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Γ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €67,6εκ., σημειώνοντας μείωση 14,4% έναντι €79,0εκ. για το Β’ Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 22,7% έναντι €55,1εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2021. Σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €840,4εκ.
  • Το Γ’ Τρίμηνο πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €60εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €230εκ. το 2022 και σε €800εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. Η μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη επέκταση των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ για απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου Eνοίκιο Έναντι Δόσης (Mortgage to Rent) σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας, με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 30/09/2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

 

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΑύξηση θέσεων και νέα δρομολόγια από Κύπρο ανακοίνωσε η Wizz Air
Επόμενο άρθροΣημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Τράπεζας για προστασία από τις ηλεκτρονικές απάτες