Οι ταμειακές εισροές παραμένουν σε ψηλά επίπεδα – €115,2 εκ. το Β΄ Τρίμηνο 2022  

 

Η στρατηγική της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, όπως αναφέρει σημερινή δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Λάμπρου Παπαδόπουλου.

Οι πυλώνες αυτοί είναι:

 • Μεγιστοποίηση των τακτικών ταμειακών εισροών,
 • Σημαντικά έσοδα από πωλήσεις χαρτοφυλακίων και
 • Εξοικονομήσεις στις οργανικές ταμειακές εκροές και έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2022 και γενικότερα από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ, με σωρευτικές ταμειακές εισροές στα €1.456εκ. παρουσιάζονται καλύτερα στον πρώτο πυλώνα που αφορά τη μεγιστοποίηση των ταμειακών εισροών, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις καθυστερήσεις στον δεύτερο πυλώνα που αφορά στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, το έργο Λήδρα επανεξετάζεται πλέον για μειωμένη περίμετρο η οποία δεν θα περιλαμβάνει τα δάνεια Δήμων και Κοινοτήτων, λόγω αρνητικών δημοσιονομικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει μια τέτοια πώληση στο παρόν στάδιο αλλά και των γενικότερων αρνητικών μακροοικονομικών συγκυριών.

Με την υπογραφή της νέας Συμφωνίας Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου (Service Level Agreement) με τη διαχειρίστρια εταιρεία Altamira θα εντατικοποιηθεί η προσπάθεια και στον τρίτο πυλώνα που αφορά εξοικονομήσεις στις οργανικές ταμειακές εκροές και στα έξοδα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου,  όπου οι υπολειπόμενες σχετικές ταμειακές εκροές στο επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ θα ανέλθουν στα €480εκ. καταγράφοντας ήδη μειώσεις στις σχετικές εκροές κατά 25% ετησίως.

Συμπληρώνοντας τέσσερα χρόνια λειτουργίας ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, αναφέρουμε ότι ο στόχος για την πλήρη αποπληρωμή της Κρατικής Βοήθειας παραμένει εφικτός, παρά τις αυξανόμενες προκλήσεις. Υπάρχουν αρκετοί εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το έργο της ΚΕΔΙΠΕΣ, όπως οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες από τις πληθωριστικές τάσεις και οι αυξήσεις επιτοκίων που έχουν επηρεάσει τόσο την οικονομία του τόπου, την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και τα νοικοκυριά ευρύτερα. Αρνητικός παράγοντας είναι επίσης και οι συνεχείς παρεμβάσεις στο πλαίσιο εκποιήσεων.

Μέχρι στιγμής, η ΚΕΔΙΠΕΣ από την έναρξη των  εργασιών της έχει αποπληρώσει  το συνολικό ποσό των €800εκ. σε μετρητά και επιπρόσθετο ποσό €143εκ. με την επικείμενη μεταφορά ακινήτων και άλλων διαφόρων περιουσιακών στοιχείων προς το Κράτος. Έχει επίσης αποπληρώσει €245εκ. σε υποχρεώσεις της πρώην ΣΚΤ και καταβάλει €82εκ. προς το Κράτος σε φορολογίες. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ποσό που ανέρχεται συνολικά σε €1.270εκ.  παρόλες τις προκλήσεις, το δύσκολο περιβάλλον και τα σημαντικά θέματα που κληρονόμησε η εταιρεία από το παρελθόν.

Βρισκόμαστε σήμερα σε μία θετική πορεία με απομόχλευση δανειακού χαρτοφυλακίου πριν τους τόκους κατά €2,6δισ. ή 34%, με τακτικές αποπληρωμές της Κρατικής Βοήθειας σε μετρητά και σε συμμόρφωση με τις Δεσμεύσεις προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και των ευρωπαϊκών αρχών με  διαφανή και συνεχή ενημέρωση.

Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις Β’ Τριμήνου 2022

 • Οι ταμειακές εισροές του Β’ Τριμήνου 2022 παρέμειναν σε ψηλά επίπεδα και ανήλθαν στα €115,2εκ. παρουσιάζοντας μικρή μείωση 0,9% έναντι €116,3εκ. για το Ά Τρίμηνο του 2022, και αύξηση  20,9% έναντι €95,3εκ. του Β’ Τριμήνου 2021. Οι εισπράξεις Β’ τριμήνου από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €101,9εκ. ή 1.5% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.967εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2022.

Κατά το Β’ Τρίμηνο 2022 ολοκληρώθηκε η αποξένωση των συμμετοχών σε εμπορικές Συνεργατικές Εταιρείες με συνεισφορά €12,3εκ. στις ταμειακές εισροές έναντι €6,7εκ. το Α’ Τρίμηνο 2022.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 30/06/2022 ανήλθαν σε €1.456εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €1.385,1εκ. ή 17,2% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

 • Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €27,1εκ., μειωμένες κατά 3,9% από €28,2εκ. για το Α’ Τρίμηνο του 2022 και μειωμένες κατά 3,2% από €28,0εκ. για το Β’ Τρίμηνο του 2021.
 • Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τον Νοέμβριο 2021 μετά την ολοκλήρωση Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) προσωπικού και τον τερματισμό του δικαιώματος επιστροφής του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ που μεταφέρθηκε στην Altamira, το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθε σε 360 άτομα. Τέθηκε νέο ΣΕΑ σε εφαρμογή τον Μάρτιο 2022, με τους ίδιους όρους που ίσχυσαν και στο ΣΕΑ του 2021, το οποίο αποδέχθηκαν επιπρόσθετα 19 άτομα, που αποχώρησαν σταδιακά μέσα στο Β’ Τρίμηνο 2022. Σήμερα ο αριθμός του προσωπικού ανέρχεται σε 336 άτομα.
 • Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.296εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2022 από €6.374εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου του 2022 και €6.581εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε στο 14,6% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 34,2%.
 • Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €177εκ. για  το Β’ Τρίμηνο 2022 έναντι €147εκ. για το  Α’ Τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Β’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα €3.120εκ. ή 42% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.
 • Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε €7.026εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €114εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €594εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €625εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε στο 14,9% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 32,4%.
 • Στα πλαίσια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, οι αιτήσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν και έχουν λάβει τελική έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας αφορούν σε 557 λογαριασμούς με συμβατικό υπόλοιπο €119εκ. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης των εφέσεων από το Υπουργείο Εργασίας.
 • Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) Απαιτήσεις συνολικού ύψους €106,5εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η  Μαρτίου 2022, με τις δύο τελευταίες Απαιτήσεις για το Δ’ Τρίμηνο 2021 και  Α’ Τρίμηνο 2022 να αφορούν μείωση των Απαιτήσεων ύψους €5,1εκ. και €0,6εκ. αντίστοιχα, κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων απομειώσεων από την ΕΤ. Η ΚΕΔΙΠΕΣ, έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους €78,2εκ. ή 73% των Απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. H ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των Απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/03/2022 ανέρχεται σε €1.700εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου.  Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/03/2022 ανέρχεται σε €1.356εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 40% από την έναρξη του Σχεδίου.

Επιπλέον, με βάση τους όρους της συμφωνίας η Ελληνική Τράπεζα εξασκώντας σχετικές επιλογές κατά τη δεύτερη και τρίτη επέτειο, έχει αποσύρει δάνεια και έχει καταβάλει αμοιβές προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €42,1εκ.

 • Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Β’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €79,0εκ., σημειώνοντας μείωση 10% έναντι €87,8εκ. για το Α’ Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 38,1% έναντι €57,2εκ. για το Β’ Τρίμηνο του 2021. Σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €772,8εκ.
 • Το Β’ Τρίμηνο πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους €100εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας στα €740εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018.

Άλλες Εξελίξεις

 • Σε συνέχεια της ενημέρωσης από το Υπουργείο Οικονομικών, το έργο Λήδρα που αφορά σε πώληση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, επανεξετάζεται για μειωμένη περίμετρο που δεν θα περιλαμβάνει δάνεια Δήμων και Κοινοτήτων λόγω αρνητικών επιπτώσεων στους δημοσιονομικούς δείκτες δεδομένων των αρνητικών μακροοικονομικών συγκυριών.
 • Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αναθεωρημένης συμφωνίας με τη διαχειρίστρια εταιρεία Altamira όσον αφορά τη Δέσμευση 18 και τον όρο ότι η συμφωνία πρέπει να συνάδει με όρους αγοράς. Στα πλαίσια της διαδικασίας έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα ότι η αναθεωρημένη συμφωνία συνάδει με όρους αγοράς. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει εντός του Δ’ Τριμήνου 2022.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των συμφωνιών από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εγκριθεί οι συμφωνίες μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ προς την ΚΕΔΙΠΕΣ από τις εμπλεκόμενες εταιρείες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δ’ Τρίμηνο 2022.
 • Με απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2022, η ΣΕΔΙΠΕΣ προχώρησε στην αποξένωση ολόκληρου του μεριδίου συμμετοχής που κατείχε σε αριθμό Συνεργατικών Εταιρειών και τη Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών (ΣΥΚΕΣΥ) με αντάλλαγμα μετρητά, ακίνητα και τις μετοχές μειοψηφίας που κατείχαν τόσο η Συνεργατική Κεντρική Εταιρεία Συμμετοχών όσο και οι Συνεργατικές Εταιρείες Συμμετοχών (ΣΕΣ) στη ΣΕΔΙΠΕΣ. Η τελική μορφή της αποξένωσης ήταν αποτέλεσμα διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών, τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και την Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών.

Με την υλοποίηση των πιο πάνω η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταστεί πλέον ο μόνος μέτοχος της ΣΕΔΙΠΕΣ μέσω της απόκτησης από τη ΣΕΔΙΠΕΣ των μετοχών μειοψηφίας που κατέχουν στο κεφάλαιο της ΣΕΔΙΠΕΣ οι ΣΕΣ και η ΣΥΚΕΣΥ.

 • Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2022 καταβολή ποσού ύψους €60εκ. έναντι της κρατικής βοήθειας, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας στα €800εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο  2018. Εκκρεμεί η μεταφορά ακίνητης περιουσίας προς το Κράτος ύψους €140εκ. περίπου που θα αυξήσει τη συνολική αποπληρωμή σε €940εκ. Η μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη επέκταση των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ για απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου Mortgage to Rent (Ενοικίου Έναντι Δόσης) σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και μέχρι τη λήψη σχετικών αποφάσεων και εγκρίσεων παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας, με βάση τις Δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων διαχείρισης μέχρι 30/06/2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΙΠΕΣ στον σύνδεσμο:

https://kedipes.com.cy/αποτελεσματα-διαχειρισης/

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροΣτην Κύπρο η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου το διήμερο 7-8 Οκτωβρίου
Επόμενο άρθροΝέες δράσεις για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού