Το ύψος του Δημοσίου Χρέους της Κύπρου εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €9 δις. περίπου στις 31/12/2020 ανήλθε στα €24,7 δις από €21 δις που ήταν στις 31/12/2019.

Να σημειωθεί ότι η Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2020 κατατέθηκε, στις 29 Μαρτίου 2021, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς που καθορίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Δημοσιονομική Έκθεση είχε υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στις 9 Μαρτίου 2021 και μέσω Πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Μαρτίου 2021.

Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020, σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.

Κατά το 2020, οι Πληρωμές για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ξεπέρασαν τις αντίστοιχες Εισπράξεις. Οι Συνολικές Εισπράξεις το 2020 για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €6 δις. περίπου και οι αντίστοιχες Πληρωμές ανήλθαν σε €7,1 δις. Το έλλειμμα από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες που προέκυψε, ανήλθε σε €1.130 εκ. (2019: Πλεόνασμα €423 εκ.).

Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε €1.587 εκ. (2019: Καθαρές εκροές €56 εκ.). Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2020, προέκυψαν καθαρές εισροές ύψους €2.083 εκ. (2019: Καθαρές εκροές €358 εκ.).

Η διαφοροποίηση από πλεόνασμα το 2019 ύψους €423 εκ. σε έλλειμμα ύψους €1.130 εκ. από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες προκύπτει λόγω της πανδημίας και συγκεκριμένα λόγω αυξημένων Κοινωνικών Παροχών (2020: €1.895 εκ., 2019: €1.274 εκ.) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επηρεάστηκαν από την πανδημία, καθώς και μειωμένων εισπράξεων άμεσων και έμμεσων φόρων (2020: €5.067 εκ., 2019: €5.525 εκ.).

Η κύρια πηγή εσόδων του Κράτους είναι η Φορολογία (€5.067 εκ.), η οποία αποτελεί το 84,8% των συνολικών δημοσίων εσόδων. Αντίστοιχα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι Μεταβιβάσεις (€3.287 εκ.) και οι Δαπάνες προσωπικού, Συντάξεις και Φιλοδωρήματα (€2.758 εκ.). Οι Μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του Κράτους σε διάφορους οργανισμούς (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα (κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και της χορηγίας προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας).

Επίσης, το 2020 οι Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν: Αναλήψεις νέων Δανείων ύψους €6,1 δις και Αποπληρωμές Δανείων ύψους €2,5 δις.

Το ύψος του Δημοσίου Χρέους εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €9 δις. περίπου στις 31/12/2020 ανήλθε στα €24,7 δις από €21 δις που ήταν στις 31/12/2019.

Το πλήρες κείμενο της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, για το οικονομικό έτος 2020 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.treasury.gov.cy στην ενότητα Τομείς / Λογιστικές Υπηρεσίες / Λογαριασμοί του Δημοσίου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, Instagram και Twitter

Προηγούμενο άρθροAυτός είναι ο αριθμός των επιτρεπόμενων επιβαινόντων στα αυτοκίνητα
Επόμενο άρθροΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ: Στις 6 Απριλίου το πόρισμα της Ερευνητικής Eπιτροπής